Lejebetingelser

Lejebetingelser:
1. GENERELLE BETINGELSER for leje hos MN maskinudlejning

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med MN maskinudlejning.

Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som lejer og MN maskinudlejning som udlejer.

2. LEJEMÅLETS VARIGHED

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag det lejede forlader udlejers plads og til og med den dag, det lejede bliver afmeldt til afhentning af udlejer, eller samme dag lejer afleverer det lejede på udlejers plads.

Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Der regnes med 5 dages arbejdsuge á 7 1⁄2 time, medmindre andet fremgår af prislisten.

Anvendes materiellet på lørdage og/eller søn- og helligdage, regnes disse for lejedage. I tilfælde af 2-holds skift beregnes lejeprisen med faktor 1.6 og ved 3-holds skift med faktor 2.0, dog undtaget generatorer, som beregnes på timetal.

3. LEJERS FORPLIGTELSER

Lejer er forpligtet til at håndtere det lejede materiel efter gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger. Materiellet må endvidere kun benyttes til det formål, som det er beregnet til.

Lejer er berettiget til at afhente og aflevere lejet materiel i udlejers afdeling, i hvilket tilfælde lejer har det fulde ansvar under såvel af – og pålæsning som under transporten.

Lejer er forpligtet til at reklamere den første lejedag i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning.

Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør. Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage.

Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig daglig vedligeholdelse af materiellet, herunder kontrol af væskestand, opladning af batterier, løbende rengøring etc. Herudover er lejer ansvarlig for, at materiellet overholder nødvendige services. Dette sker ved kontakt med oplysning om servicebehov til MN maskinudlejning. Hvis udlejer konstaterer misligholdelse på materiellet grundet manglende vedligeholdelse, vil lejer blive gjort ansvarlig.

Udlån eller fremleje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på lejesedlen anførte uden udlejers skriftlige samtykke.

Lejer må under ingen omstændigheder – uden udlejers skriftlige samtykke – lade materiellet udføre af Danmark.

Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden skader, fejl og/eller mangler. Skulle der ved materiellets hjemkomst være skader, fejl og/eller mangler er lejer forpligtet til at afholde udgiften til udbedring heraf.

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Eventuel manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejer til nypris således, at lejer erstatter MN maskinudlejning faktuelle omkostninger til indkøb af erstatningsudstyr uden hensyntagen til/med fradrag for forbedring.

Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med materiellets benyttelse, herunder skader på personer, ting eller materiel. Uanset skader der måtte ske som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om underlagets bæreevne, forkerte og eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet.

Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af materiellet, herunder driftstab og tabt avance. Enhver omkostning i tilfælde af arbejdsstandsning på grund af fejl på eller havari af materiellet er således udlejer uvedkommende.

Udlejer er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af Force Majeure.

4. UDLEJERS FORPLIGTELSER

Udlejer er forpligtiget til at aflevere materiellet ved lejeforholdets opstart i rengjort, driftsklar og lovpligtig stand. Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af det lejede materiel.

Udlejer foretager eftersyn af materiellet indenfor rimelig tid, efter at dette er returneret til udlejers plads.

5a. RISIKO OG ANSVAR

Udlejer holder i udlejningsperioden det lejede materiel behørigt forsikret for skader på det lejede materiel (kaskoskader). På kørende materiel bærer udlejer ligeledes risikoen for tings- og personskader forvoldt på færdselslovens område (motoransvar) samt skader forvoldt af produktet (produktansvarsskader).

Ved tyveri og totalskade bliver tabet beregnet svarende til nyværdi indtil 1 år efter materiellets anskaffelse. Er materiellet over 1 år bliver tabet beregnet efter dagsværdi.

Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser.

5b. RISIKO OG ANSVAR – ACCESS LIFTMATERIEL

Udlejer holder i udlejningsperioden det lejede materiel behørigt forsikret for skader på det lejede materiel (kaskoskader). På kørende materiel bærer udlejer ligeledes risikoen for tings- og personskader forvoldt på færdselslovens område (motoransvar) samt skader forvoldt af produktet (produktansvarsskader).

Ved tyveri og totalskade bliver tabet beregnet svarende til nyværdi indtil 1 år efter materiellets anskaffelse. Er materiellet over 1 år bliver tabet beregnet efter dagsværdi.

Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser.

Bemærk at transportpriser på liftmateriel over 20 meter indeholder energiafgift på 9,5 %.

5c. RISIKO OG ANSVAR – LEJERS FORPLIGTELSER

Tyveri og hærværk og anden kriminalitet på det lejede skal meddeles udlejer og politi indenfor 24 timer efter hændelsen. Lejer skal sørge for at politirapport bliver sendt til udlejer.

Øvrige skader på det lejede skal ligeledes meddeles udlejer indenfor 24 timer fra skaden er eller burde have været opdaget. Lejer har pligt til at udfylde en skadesanmeldelse som indeholder oplysninger om skadedato, skadested og årsag til skadens opståen. Meddeles det ikke udlejer rettidigt, faktureres skader og tyveri fuldt ud. Alle meddelelser vedrørende skader på eller tyveri af det lejede skal rettes til www.leje.nu.

Efter afmelding af lejemateriel til udlejers afhentning hæfter lejer for materiellet i indtil 24 timer, med mindre andet er aftalt ved afmeldingstidspunktet.

5d. FORSIKRING TEGNET AF LEJER

Det risikotillæg, udlejer opkræver, kan efter nærmere aftale med udlejer reduceres eller bortfalde, såfremt lejer kan dokumentere at have tegnet forsikring på indlejet materiel, tilsvarende MN maskinudlejnings forsikring. Lejer skal kunne dokumentere at forsikringen er i kraft, og præmien er betalt. Lejer er under alle omstændigheder forpligtet til at have tegnet erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring.

6. SELVRISIKO

Ved skader på øvrigt materiel som følge af hærværk, brand, tyveri m.v. betaler lejer en selvrisiko jf. nedenstående tabel beregnet efter det konstaterede tab pr. enhed.

For alle kaskoskader samt skader forvoldt på færdselslovens område (motoransvar) bærer lejer en selvrisiko.

Selvrisiko ved motoransvar er kr. 10.000.

Ved skade, totalskade og tyveri af materiel bliver selvrisikoen beregnet af værdien på det konstaterede tab jf. nedenstående tabel.

For småt materiel, håndværktøj og køreplader

kr. 0 – 15.000

For øvrigt materiel

kr. 0 – 75.000

kr. 75.001 – 150.000 kr. 150.001 – 250.000 kr. 250.001 – 400.000 kr. 400.001 – 600.000 kr. 600.001 – 800.000 kr. 800.001 –

Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af lejers grove uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser.

7. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Samtlige oplyste priser er ekskl. moms.

Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, afhentning, returnering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet, forbrugsafgifter m.v.

Ved materiellets hjemkomst opfyldes det med brændstof, olier og smøremidler samt rengøres m.v. for lejers regning.

Miljø- og risikotillæg vil blive beregnet iht. den sidst gældende prisliste, som kan ses på vores hjemmeside.

Benytter lejer den vagtordning udlejer har stillet til rådighed, vil dette blive afregnet efter den til enhver tid gældende prisliste.

Udlejer beregner en måneds depositum samt en måneds leje forud ved udlejning af skurvogne, pavilloner og containere. Depositum faktureres sammen med første lejefaktura.

Udlejers betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale med udlejer.

I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente pr. påbegyndt måned med 2 %.

Udlejer beregner endvidere rykkergebyr, som pt. udgør mindst kr. 100,- pr. fremsendt rykker. Endvidere opkræves et gebyr på mindst kr. 250,-, såfremt udlejer overdrager sagen til advokat med anmodning om, at tilgodehavende sendes til inkasso.

Eventuelle uoverensstemmelser / tvister mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejeres side berettiger ikke lejer at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb.

TRANSPORT, LEVERING OG AFHENTNING

Udlejers transportpriser er beregnet ud fra, at kørslen kan foregå uhindret, på et stabilt, kørefast og jævnt underlag, hvor der ikke skal anvendes mobilkran, køreplader eller lignende. Hvis dette ikke er muligt må lejer påregne et tillæg til transportprisen.

Transportudgiften sker for lejers regning og bliver beregnet efter gældende takster – som udleveres på forlangende af udlejer – eller tilbud.

Lejer bør være opmærksom på politiets krav om, at lejer sørger for afspærring af offentligt gadeareal senest 48 timer før opstilling af materiel. Udlejer påtager sig intet ansvar for evt. ekstra omkostninger som kan opstå som følge af parkerede biler eller lignende på det afspærrede område. Hvis der i den forbindelse afkræves en p-afgift, viderefaktureres denne til lejer med et tillæg på 10% af den faktiske opkrævede afgift.

Når materiel leveres til aftalt tid, og der af årsager som ikke skyldes udlejer opstår ventetid inden aflæsning kan finde sted, vil denne ventetid blive faktureret til lejer.

8. I ØVRIGT

I tilfælde af misligholdelse af det lejede materiel, anden overtrædelse af nærværende ”Generelle lejebetingelser“ fra lejers side samt manglende betaling, er udlejer berettiget til – for lejers regning – at hjemtage det lejede uden forudgående varsel.

Eventuelle rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

Lejer erstatter udlejers tab i henhold til Dansk ret.

9. LOVVALG OG VÆRNETING

Lejeforholdet er omfattet af Dansk ret og værnetinget er Roskilde Ret.

10. ÆNDRINGER

Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende ”Generelle lejebetingelser“ uden varsel. Lejebetingelser på www.leje.nu går forud for alle trykte lejebetingelser. Nyeste opdatering af lejebetingelser, priser med mere vil altid være tilgængelige på udlejers hjemmeside.

12a. EVENTS OG ARRANGEMENTER – BENYTTELSE AF MATERIEL.

Lejer er forpligtet til over for udlejer at oplyse, hvad materiellet skal anvendes til.

Lejer må ikke under nogen omstændigheder give tilladelse til, at personale, tredjemand eller andre personer under 18 år gives adgang til at benytte, prøve eller på anden måde have kontakt med materiellet.

Det er lejer, der bærer ansvaret for at holde behørigt opsyn med materiellet og dermed sikre, at personer under 18 år ikke uberettiget skaffer sig selv adgang til materiellet.

Ved overtrædelse af ovennævnte er det alene lejer, der bærer ansvaret for person- og tingsskade samt driftstab. I det omfang at der i denne anledning rejses krav overfor udlejer, er lejer forpligtet til at friholde udlejer herfor.

12b. EVENTS OG ARRANGEMENTER – UDLEJERS MANDSKAB

Såfremt der medfølger en fører fra udlejer med materiellet, er det udlejers fører, der alene beslutter, om en person er egnet til at deltage i afholdelsen af eventet.

12c. EVENTS OG ARRANGEMENTER – ANSVAR

Det er udelukkende lejer, der bærer risikoen og ansvaret for sikkerheden med og omkring materiellet forud for, under samt efter afholdelsen af eventet, herunder skader på personer, ting eller materiel..

Lejer bærer ansvaret, uanset at der er tale om skader, der måtte indtræde som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om underlagets bæreevne, forkerte og/eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på eventpladsen og/ eller forhold i øvrigt, herunder om materiellet som skal anvendes, og / eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet.

12d. EVENTS OG ARRANGEMENTER – ORIENTERINGSPLIGT

Det er lejer, der er ansvarlig for på behørig vis at orientere politiet og andre relevante myndigheder omkring eventet forud for afholdelsen heraf.

VAGTORDNING

Uanset hvor godt vi servicerer vores materiel, kan der opstå driftsstop. Skulle der opstå problemer uden for normal arbejdstid, henvises til:

MN maskinudlejning vagttelefon på 23 45 79 25.

Service uden for normal åbningstid jf. åbningstider på www.leje.nu, faktureres efter gældende takster pr. timer (forbrugt tid beregnes inkl. transport fra/til udlejers adresse). Hertil kommer omkostninger til servicevogn, diverse forbrugsmaterialer og miljøtillæg efter udlejers til enhver tid gældende takster. Eventuelle transportomkostninger til eksterne vognmænd faktureres lejer. Der ydes ikke rabat på ovennævnte priser.

Ved udlejning af materiel uden for åbningstiden opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 2.500,-.

Gældende lejebetingelser – pr. 15. november 2019